Opłaty

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku (Dz. U. 1/2014, poz. 1544) w kwestii możliwości obrotu bezgotówkowego przy transakcjach sprzedaży, poprzez regulowanie płatności w całości na rachunek bankowy jednostki oraz zaleceń Urzędu Miasta Departamentu Edukacji

Od dnia 1 stycznia 2017 roku opłaty za przedszkole są regulowane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przedszkola (przelew).

Opłata za pobyt:
16 1240 1154 1111 0010 3576 3991

Opłata za posiłki:
25 1240 1154 1111 0010 3576 4217

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola prosimy dokonywać na konto do 20 dnia każdego miesiąca.

W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole naliczane będą odsetki ustawowe, stosownie do uregulowań zawartych w par. 1 ust. 8 umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.

Na początku każdego miesiąca do szafeczek Państwa dzieci będą rozkładane paseczki z zestawieniem opłat za dany miesiąc.

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Podstawą obniżenia opłat, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

Obniża się wysokość opłaty:

1) o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;
– obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.
2) o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1518, oraz z 2017 r. poz.60)
– obniżenie opłaty przysługuje po złożeniu stosownego oświadczenia, dwa razy do roku – w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie, przy czym:
a) nie złożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkuje brakiem możliwości skorzystania z obniżenia opłaty,
b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola
c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku.
3) o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie ‚ Białostockiej Karty Dużej Rodziny”
obniżenie opłaty przysługuje po podaniu dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym:
a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w programie
b) w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola
c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.

DZIECI 6-LETNIE ZWOLNIONE Z OPŁAT ZA POBYT

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do przedszkoli publicznych objęci zostaną subwencją oświatową.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2017 roku rodzice tych dzieci (rocznik 2010) nie wnoszą opłaty, o której mowa w § 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.

Rodzice tych dzieci muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.