Opłaty

W związku z Uchwałą Nr XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,

(uchwała dostępna na stronie www.bip.bialystok.pl)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku,

informuje:

Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

(w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki obowiązuje od 7.00 do 12.00)

Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć tj. za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.

Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku (Dz. U. 1/2014, poz. 1544) w kwestii możliwości obrotu bezgotówkowego przy transakcjach sprzedaży, poprzez regulowanie płatności w całości na rachunek bankowy jednostki oraz zaleceń Urzędu Miasta Departamentu Edukacji

Od dnia 1 stycznia 2017 roku opłaty za przedszkole są regulowane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przedszkola (przelew).

Opłata za pobyt:
16 1240 1154 1111 0010 3576 3991

Opłata za posiłki:
25 1240 1154 1111 0010 3576 4217

W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole naliczane będą odsetki ustawowe, stosownie do uregulowań zawartych w par. 1 ust. 8 umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Podstawą obniżenia opłat, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

Obniża się wysokość opłaty:

1) o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;
– obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.
2) o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952, z późn.zm.)
a) obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.
b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola
c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku.
3) o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie ‚ Białostockiej Karty Dużej Rodziny”
obniżenie opłaty przysługuje po podaniu dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym:
a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie
b) w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola
c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.

DZIECI 6-LETNIE ZWOLNIONE Z OPŁAT ZA POBYT

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do przedszkoli publicznych objęci zostaną subwencją oświatową.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2017 roku rodzice tych dzieci (rocznik 2010) nie wnoszą opłaty, o której mowa w § 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.

Rodzice tych dzieci muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

USTAWOWE ODSETKI!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

informuje,

iż w przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole

naliczane będą odsetki ustawowe,

stosownie do uregulowań zawartych w par. 1 ust. 8 umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.