Podpisywanie oświadczeń potwierdzenia woli – dzieci kontynuujące naukę w roku szkolnym 2021/22.

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku zaprasza rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (bez biorących udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/22)

 

 

do podpisania „Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola”

do dnia 14.05.2021 roku.

 

 

Druk oświadczenia jest udostępniony w wersji papierowej, w wiatrołapie przedszkola,

jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej placówki

 

 

~ oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola (do pobrania)

 

 

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

 

 

w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola

 

 

w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps40@um.bialystok.pl (zdjęcie lub skan)

 _____________________________________________________________

data: 30.03.2021r.

 

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

kandydaci przyjęci do PS40

* kandydaci nieprzyjęci do PS40

____________________________________________________________________

INFORMACJA O SPOSOBIE POTWIERDZANIA WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA!!! – 24.03.2021r.

 

Drodzy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22!

 

Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie

 

do 29 marca 2021 roku do godz. 15:00.

 

Druk oświadczenia jest udostępniony w wersji papierowej, w wiatrołapie przedszkola,

jak również w wersji elektronicznej:

~ oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola (do pobrania)

 

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola

w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps40@um.bialystok.pl (zdjęcie lub skan)

 

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 

____________________________________________________________________

data: 24.03.2021r.

 

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych nie zostaje opublikowana ze względu na brak kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

kandydaci zakwalifikowani do PS40

 

____________________________________________________________________

Wniosek i wzory oświadczeń w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do pobrania:

~wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 1 września 2021.pdf

~oświadczenie – oboje rodzice pracujący, samotny rodzic pracujący, uczący się w trybie dziennym, prowadzący pozarolniczą dział gospodarczą, prowadzący gospodarstwo rolne.pdf

~oświadczenie – wielodzietność.pdf

~oświadczenie – samotne wychowywanie.pdf

~oświadczenie – rodzeństwo kontynuujące naukę.pdf

~oświadczenie – kandydat objęty pieczą zastępczą.pdf

~oświadczenie – niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa, rodziców.pdf

~oświadczenie – j. białoruski.pdf

____________________________________________________________________

Uwaga Rodzice dzieci odchodzących  z dn. 1.09.2021r. ( do szkoły lub innego przedszkola)!

      Proszę zgłaszać się do osób pełniących dyżur w szatni po wygenerowane

 

hasło do systemu rekrutacyjnego.

Jadwiga Siemaszko

dyrektor przedszkola

 

____________________________________________________________________

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się

od 24 lutego 2021 r. do 5 marca 2021r do godz. 15.00.

 

W bieżącym roku rekrutacja będzie odbywała się w następujące sposoby:

 

1.)  wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej naboru: www.bialystok.formico.pl (wniosek oraz oświadczenia należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola I wyboru)

 

2.) wypełnienie wniosku w wersji papierowej – puste druki wniosków i oświadczeń będzie można pobrać w wiatrołapie oraz na stronie internetowej  przedszkola (wypełniony wniosek oraz oświadczenia należy podpisać i dostarczyć do przedszkola I wyboru)

 

3.) wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej naboru: www.bialystok.formico.pl oraz potwierdzenie wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym) – wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej w przedszkolu I wyboru (odpowiednie do sytuacji rodzinnej oświadczenia należy podpisać, zeskanować i przesłać do systemu rekrutacyjnego)

 

Uwaga! Oświadczeń nie można potwierdzić podpisem elektronicznym!

 

Odnośnie punktu 1 i 2: W wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona skrzynka do której należy składać zamknięte w papierowej kopercie dokumenty.

 

____________________________________________________________________

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 40
WESOŁEJ LUDWICZKI W BIAŁYMSTOKU
NA ROK SZKL. 2021/2021

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.08.2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
3. Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 521);
4. Zarządzenie Nr 21/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria;
5. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku.

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1
1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
a) powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
b) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu
c) ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny
d) przyjmowanie „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”
e) wprowadzanie danych dzieci do programu rekrutacyjnego
f) posiedzenie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
g) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
2. Postępowanie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej jest jawne.
3. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Białystok.
2. Dzieci 2,5 letnie nie uczestniczą w rekrutacji (urodzone w 2019 roku). Rodzice tych dzieci (po ukończeniu 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego na wolne miejsca.
3.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
4.Liczba oddziałów określona w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.
6.Rodzice zamieszkali poza obszarem Białegostoku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

§ 3
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

 

§ 4
1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie ustalonym przez organ prowadzący przedszkole;
a) przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”
b) Podpisanie „Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola” na świadczenia udzielane przez przedszkole jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Oświadczenie to obowiązuje przez cały rok szkolny. Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola rodzice ( prawni opiekunowie) podpisują u Dyrektora przedszkola po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

 

§ 5
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli do 17 lutego 2021 roku. Rodzice muszą pamiętać o podpisaniu „Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola” na kolejny rok szkolny w przedszkolu/szkole podstawowej, w wyznaczonym terminie.
Niepodpisanie „Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola” we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

 

§ 6
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym rodzic jest obowiązany wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu wniosku składa go w przedszkolu, wskazanym przez siebie jako placówka pierwszego wyboru.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

§ 7
W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. W kryteriach tych uwzględniane są:
I. Kryteria ustawowe:
a. wielodzietność rodziny kandydata
b. niepełnosprawność kandydata
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą
II. Kryteria samorządowe:
a. Dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa
b. Pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu
c. rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata
d. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata
e. wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.

 

III. Skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

 

§ 8
1. W skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej wchodzą:
a. Otapowicz Beata – Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
b. Sawicka Barbara – Członek Komisji Rekrutacyjnej
c. Szczęsnowicz Paulina – Członek Komisji Rekrutacyjnej
2. O terminie posiedzenia Dyrektor zawiadamia z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji.

 

§ 9
1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
a) „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”
b) „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”
c) Oświadczenia rodziców
d) Dokumenty potwierdzające kryteria rekrutacyjne
e) „Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola”
2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:
a) imienne wykazy zgłoszonych dzieci
b) „wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz inne dokumenty złożone przez rodziców
3. Przedszkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
a) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;
b) listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

V. Zadania dyrektora przedszkola.

 

§ 10
1. Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.
2. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej;
a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji;
b) wyjaśnienie rodzicom zasad naboru dzieci do przedszkola;
c) wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
d) sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
-datę urodzenia dziecka, PESEL,
-miejsce zamieszkania dziecka,
-pracę rodziców, telefony kontaktowe, e-mailowe, RODO
-dokumenty potwierdzające poszczególne kryteria ustawowe i samorządowe
-czytelność zapisów we wniosku
3. Zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola.
4. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym:
a) składania podpisów przez członków Komisji
b) protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania
c) sporządzenia list dzieci, o których mowa w rozdz. IV pkt. 3
5. Wywieszenie „list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia” oraz „list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola” do wiadomości rodziców w terminie określonym przez organ prowadzący w załączniku nr 1.

 

VI Przepisy końcowe

 

§ 11
1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący na podstawie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2. Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola będą wywieszane do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.
4. Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
– w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem),
– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
– na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 12
Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w załączniku nr 1.
Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor przedszkola za zgodą ich rodziców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym niepełnosprawnych.

§ 13
1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.

§ 14
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Regulamin podany jest do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku oraz na stronie internetowej przedszkola.