Rekrutacja

Uwaga Rodzice!

Nabór uzupełniający dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w postępowaniu rekrutacyjnym trwać będzie

od 1 czerwca do 6 czerwca 2018 roku

(składanie wniosków wraz z dokumentami stwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

na podstawie Zarządzenia Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę od 1.06.2018r. do 6.06.2018r.
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do 19.06.2018r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21.06.2018r. o godz. 15.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy do 22.06.2018r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.06.2018r.

____________________________________________________________________

Uwaga Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku zaprasza rodziców dzieci – kandydatów zakwalifikowanych na rok 2018/2019 w dniach:

 

28.03.2018r. – 5.04.2018r.

 

w godzinach:

dyrektor: 9.00 – 15.00

nauczycielki poszczególnych grup: 8.00 – 16.00

 

do potwierdzenia woli zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku.

 

Jednocześnie informujemy, że brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 

Podpisanie potwierdzenia dotyczy rodziców wszystkich przyjętych dzieci!

____________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

W związku z powyższym potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej następuje poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Formularz oświadczenia jest dostępny w przedszkolu i szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

____________________________________________________________________

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w postępowaniu rekrutacyjnym trwać będzie

od 1 marca do 9 marca 2018 roku

(składanie wniosków wraz z dokumentami stwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę).

Szczegółowy harmonogram w załączeniu.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

na podstawie Zarządzenia Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

____________________________________________________________________

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 40
WESOŁEJ LUDWICZKI W BIAŁYMSTOKU
NA ROK SZKL. 2018/2019

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);
3. Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1219);
4. Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24.01.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
5. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a) powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

b) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

c) ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny

d) przyjmowanie „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”

e) wprowadzanie danych dzieci do programu rekrutacyjnego

f) posiedzenie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

g) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

2. Postępowanie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej jest jawne.

3. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Białystok.
2. Dzieci 2,5 letnie nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego na wolne miejsca.
3.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.
4.Liczba oddziałów określona w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.
6.Rodzice zamieszkali poza obszarem Białegostoku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza Białymstokiem jest większa od liczby wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, a zasady opisane w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

§ 4

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie ustalonym przez organ prowadzący przedszkole;
a) przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”
b) Zawarcie umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny. Umowę rodzice ( prawni opiekunowie) podpisują z dyrektorem przedszkola po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

§ 5

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli do 22 lutego 2018 roku r. Rodzice muszą pamiętać o podpisaniu umowy na kolejny rok szkolny w przedszkolu/szkole podstawowej, w wyznaczonym terminie.
Niepodpisanie umowy we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

§ 6

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzic jest obowiązany wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Po podpisaniu wniosku składa go w przedszkolu/szkole, wskazanym przez siebie jako placówka pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie jest dla niego zarezerwowane.

§ 7

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. W kryteriach tych uwzględniane są:

I. Kryteria ustawowe:

a. wielodzietność rodziny kandydata

b. niepełnosprawność kandydata

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą

II. Kryteria samorządowe:

a. Dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

b. Pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu

c. rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, edukacji w danym przedszkolu/szkole przez rodzeństwo kandydata

d. dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

e. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

f. w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.

III. Skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

§ 8

1. W skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej wchodzą:
a. Otapowicz Beata – Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
b. Siemianowicz Anna – Członek Komisji Rekrutacyjnej
c. Gawrysiuk Paulina – Członek Komisji Rekrutacyjnej

2. O terminie posiedzenia Dyrektor zawiadamia z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji.

§ 9

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
a) „Deklaracja pozostania w przedszkolu”
b) „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”
c) Oświadczenia rodziców
d) Dokumenty potwierdzające kryteria rekrutacyjne

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:

a) imienne wykazy zgłoszonych dzieci

b) „wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz inne dokumenty złożone przez rodziców

3. Przedszkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a) listy dzieci przyjętych do przedszkola z zaznaczeniem rocznika;

b) listę dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika;

c) listę dzieci rezerwowych.

V. Zadania dyrektora przedszkola.

§ 10

1. Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.
2. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej;
a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji;
b) wyjaśnienie rodzicom zasad naboru dzieci do przedszkola;
c) wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
d) sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
-datę urodzenia dziecka, PESEL,
-miejsce zamieszkania dziecka,
-pracę rodziców, telefony kontaktowe
-dokumenty potwierdzające poszczególne kryteria ustawowe i samorządowe
-czytelność zapisów we wniosku
e) sporządzenie na posiedzenia Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierające następujące informacje:
-nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
-informacje o pełnym (5 godz.+4 godz. z wyżywieniem ) lub niepełnym (5 godz.) czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola.
4. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym:
a) składania podpisów przez członków Komisji
b) protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania
c) sporządzenia listy dzieci, o których mowa w rozdz. IV pkt. 3
5. Wywieszenie list dzieci przyjętych do wiadomości rodziców w terminie określonym przez organ prowadzący w załączniku nr 1.

VI Przepisy końcowe

§ 11

1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący na podstawie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2. Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola będą wywieszane do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.
4. Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
– w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
– na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 12

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych powyżej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów integracyjnych przyjmowane są przez dyrektora przedszkola/szkoły. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna, według zasad określonych powyżej.

§ 13

1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.

§ 14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Regulamin podany jest do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku oraz na stronie internetowej przedszkola.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

na podstawie Zarządzenia Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę od 1.03.2018r. do 9.03.2018r. od 1.06.2018r. do 6.06.2018r.
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do 23.03.2018r. do godz. 12.00 do 19.06.2018r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03.2018r. o godz. 15.00 21.06.2018r. o godz. 15.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy do 5.04.2018r. do 22.06.2018r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10.04.2018r. 25.06.2018r.

____________________________________________________________________

STRONA NABORU ELEKTRONICZNEGO

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok