Deklaracja dostępności

Przedszkola Samorządowego Nr 40

Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku.

 

*Data publikacji strony internetowej: 15.08.2017 r.

*Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.08.2017 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Treści niedostępne

*Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 

Wyłączenia

*nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu

*brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

*niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

*zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

*część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

*administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

*mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

*Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-28

*Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

*Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Elżbieta Suska

*E-mail: ps40@um.bialystok.pl

*Telefon: 85 66 41 255

 

Każdy ma prawo:

*zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

*zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

*wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

*dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

*wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

*wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

*Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

*Adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 58, 15-687 Białystok

*E-mail: ps40@um.bialystok.pl

*Telefon: 85 66 41 255

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

*Budynek jest dwukondygnacyjny.

*Budynek przedszkola posiada dwa wejścia wyposażone w podjazdy/rampy dla osób niepełnosprawnych.

*Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek na wysokość około 200 m.

*Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach.

*W przedszkolu znajdują się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

*W budynku zainstalowana jest winda osobowa.

*Przedszkole nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych. Niemniej wydzielone jest miejsce które może być dostosowane do tego celu.

*Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

*Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.

*Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

*W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.