Statut

Przedszkola nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki został opracowany na podstawie:
1. Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 95 – z póź. zm.).
2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1991, Nr 67 poz. 329 ze zmianami).
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ze zmianami z 31 stycznia 2002 r.
– Rozporządzenia MENiS z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2004 r., nr 66, poz. 606),
– Rozporządzenia MENiS z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 221,222),
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. /11/114 ze zmianami.
5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 roku ze zmianami).
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji D. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225.
7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.06.1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych ze zmianami.
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze zmianami.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy statut dotyczy Przedszkola Samorządowego, którego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Białymstoku przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 58.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Białystok.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświatowy.
5. W przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców może być nadane imię.
6. Imię nadaje organ prowadzący.
7. Przedszkole posiada swój znak firmowy „logo”.
8. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu na pieczątkach, stemplach oraz szyldzie.
9. Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.
10. Ilekroć w statucie jest mowa o placówce, przedszkolu należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 40 w Białymstoku.

§2

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
3. Przedszkole pracuje w godz. 6ºº do 17ºº, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4. Dzienny czas pracy, przedszkola, w tym 5 godzin dzienne na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

§3

1. Przedszkole jest zakładem budżetowym, którego działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Białystok,

b) Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może utrzymywać darowizny, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami w gospodarce w jednostkach budżetowych.

§4

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej.
3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w §4 pkt 2.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasada odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor na podstawie kalkulacji kosztów żywienia wynikających z obowiązujących norm fizjologicznych dla dzieci od 3 do 6 lat: dla dzieci – w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku , dla pracowników przedszkola w wysokości : kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku-kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przygotowujących posiłki-kosztów zużycia wody, energii elektrycznej, cieplnej -kosztów zużycia gazu-kosztów wywozu śmieci.
5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny, zarządzeniu.
6. Opłaty za korzystanie z przedszkola wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do dnia 20-tego każdego miesiąc , w którym dziecko korzystać będzie z przedszkola. Opłatę za miesiąc wrzesień wnosi się do dnia 5 września.
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek, i z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.
8. Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności, w przypadku, gdy nieobecność została zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym tą nieobecność.
9. Szczegółową organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.
10. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
11. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii, dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczycielki – wychowawcy grupowego.
12. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do danego przedszkola, zgodnie z Kartą Nauczyciela.
13. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w §4 pkt. 8 określają odrębne przepisy.
14. Dzieci na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, nauka języków nowożytnych, nauka tańców, zajęcia logopedyczne).
15. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
16. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego i nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwoju dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.
17. Organizacja zajęć dodatkowych ustalana jest przez dyrektora placówki i rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami (w danym roku szkolnym).

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

l) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

m) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystywaniu własnej inicjatywy dzieci,

n) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

o) troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce,

p) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami dzieci),

q) udzielenie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

r) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,

s) tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę i naśladownictwo,

t) ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychologicznych,

u) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródeł zagrożenia i likwidowanie ich we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi,

v) wdrażanie nowoczesnych koncepcji pedagogicznych (w całości lub wybrane elementy) np. edukacji matematycznej (E. Gruszczyk-Kolczyńskiej), gimnastyki twórczej (Freineta) i inne,

w) diagnozowanie i monitorowaniu rozwoju dziecka,

x) podejmowanie działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych,

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkolne realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) poznawanie i rozumienie świata i siebie,

b) nabywanie umiejętności poprzez działanie,

c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

d) budowanie systemu wartości.

3. Działanie wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentruje się w szczególności na:

a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,

c) stworzeniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e) kształtowaniu możliwości obserwacji, ujawnieniu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – przyrodniczych, społecznych, kulturowych i technicznych,

f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażaniu własnych myśli i uczuć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) zapewnieniu warunków do pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

§6

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy prawnej. Podstawa prawna ma charakter otwarty, stwarza możliwości konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacja ustalony jest w rocznym planie pracy poszczególnych oddziałów.
4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

a) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci zgodnie z procedurą dotyczącą bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu.

b) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i planem zajęć,

c) nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,

d) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, salę, sprzęt i pomoce,

e) nauczycielka opuszcza oddział dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

f) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,

g) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka, itp.),

h) obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,

i) wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek,

j) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa innych dzieci,

k) nauczyciel zobowiązany jest zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych,

l) nauczyciel lub inny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci,

m) na terenie przedszkola zabronione są wszystkie działania agresywne skierowane do dzieci lub innej osoby dorosłej. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

§7

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkolnym,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

2. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi:

1) dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej specjalistycznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia ze wskazaniem możliwości przebywania w typowej grupie dzieci.

2) wszystkie kwestie związane z zapewnieniem dzieciom niepełnosprawnym odpowiednich warunków podczas pobytu w przedszkolu należą do obowiązków dyrektora, który powinien je uregulować w uzgodnieniu z organem prowadzącym ze szczególnym zwróceniem uwagi na to czy:

a) rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego;

b) istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne;

c) przyznane etaty pracowników przedszkola są dostosowane do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego w zakresie sprawowania czynności opiekuńczych, zapewniając mu optymalne warunki pobytu i funkcjonowania w grupie przedszkolnej.

3. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz kształcenie specjalne, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka do chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
4. W razie potrzeb dyrektor przedszkola zatrudnia specjalistów, nauczyciela wspomagającego, pomoc nauczyciela, asystenta nauczyciela, jeśli kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.
5. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego tego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy dziesięć lat.

§8

1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a) diagnozowanie środowiska wychowanków,

b) rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspakajania,

c) rozpoznanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e) wspieraniu dziecka uzdolnionego,

f) podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocja zdrowia wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli,

h) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

j) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

2. Zadania, o których mowa w pkt. 1, realizowane są we współpracy z:

a) rodzicami,

b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi innymi poradniami specjalistycznymi,

d) innymi przedszkolami,

e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielona na wniosek:

a) rodziców,

b) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

c) psychologa,

d) poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

a) porad, dyżurów, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

b) zajęć psycho-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli,

c) zajęć terapeutycznych z dziećmi.

6. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców.
7. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychologicznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
8. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo zgodne z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
9. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o godzinie 17ºº:

a) nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka,

b) pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania,

c) osobie nietrzeźwej dziecko z przedszkola nie zostanie wydane,

d) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę do 18ºº.

Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA

§9

1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§10

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
3. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
4. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
5. Dyrektor jest uprawniony do wydania decyzji. Decyduje o:

a) powołaniu Komisji Rekrutacyjnej,

b) przyjęciu dziecka do przedszkola z odwołania,

c) skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej,

d) uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczycielka tzn. ustala, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć,

e) nadania nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

6. Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne oraz odpowiada za jego poziom.
7. Dyrektor organizuje na terenie przedszkola pomoc, która jest udzielana przez nauczycielki i specjalistów. Powołuje Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących Zespół należy w szczególności:

a) rozpoznawanie w miarę możliwości psychologicznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,

b) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

c) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,

d) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

e) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

f) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

h) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli,

i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,

j) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

k) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8. Do zadań dyrektora należy:

a) prowadzenie działalności dydaktyczno – oceniającej poprzez obserwacje oraz badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki,

b) przedstawienie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacji o realizacji planu nadzoru,

c) wspomaganiu nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

d) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

e) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania zawodowego nauczycieli,

f) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

g) przygotowanie projektu arkuszu organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

h) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,

i) wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,

j) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

k) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

l) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

m) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

n) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

o) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

p) podejmowanie decyzji o przyjęciu z odwołania lub usunięciu dzieci z przedszkola (decyzję o usunięciu zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną),

q) zapewnienie pracownikom właściwym warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

r) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnianie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiana informacji między nimi,

s) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

t) przewodzenie i organizowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,

u) zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy zgodnie z procedurą awansu zawodowego i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczycieli,

v) ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,

w) opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli,

x) ocenianie pracy nauczycieli,

y) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń i nagród dla nauczycieli,

z) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola i przedstawienie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

aa) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianymi odrębnymi przepisami.

9. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

§11

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zabrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem rady.
5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian oraz jego uchwalenie,

b) opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na dany rok szkolny,

c) w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki,

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

e) podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora przedszkola w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,

f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) opiniowanie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty i prezydenta Miasta dla dyrektora przedszkola,

h) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,

i) ustalenie tygodniowego rozkładu pracy w grupach.

7. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego przedszkola,

b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c) organizację pracy w placówce, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
9. Zebrania mogą być zwołane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom.
14. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.
15. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłoczne powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
16. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 11 pkt. 5.

§12

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
3. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
5. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
6. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
7. Rada Rodziców opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego.
8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
9. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

a) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w z ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola, zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,

b) organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa przestrzegając obowiązujące prawo oświatowe i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablicę ogłoszeń dla rodziców, tablice informacyjną dla nauczycieli, biuletyn przedszkolne oraz stronę internetową,

c) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, oraz podnoszenie poziomu pracy placówki.

10. Spory pomiędzy organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola.
11. Spory rozstrzygane są w drodze:

a) negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,

b) po wyczerpaniu wszelkich możliwości środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§13

1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

a) czas pracy przedszkola,

b) liczbę dzieci,

c) czas pracy poszczególnych oddziałów,

d) liczbę pracowników przedszkola, z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

e) ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych poprzez organ prowadzący przedszkole,

3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego zmieniające treść podstawy programowej.
5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
7. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.
8. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.
9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka nowożytnego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut,

11. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

12. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dydaktycznych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
13. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy.
14. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a) jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału,

b) dwóch lub trzech nauczycieli w przypadku dziesięciogodzinnego czasu pracy oddziału.

15. Oddział integracyjny prowadzi nauczyciel prowadzący i wspomagający.
16. W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.
17. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
18. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
19. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.
20. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
21. W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.
22. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola . Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
23. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
24. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) salę zajęć dla poszczególnych oddziałów,

b) hol,

c) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

d) kuchnię,

e) szatnię dla dzieci i personelu.

25. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.
26. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

§14

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.
2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6ºº do 8³º lub w każdym innym czasie pracy placówki po wcześniejszym zgłoszeniu.
4. Odbieranie dzieci trwa do godz. 17ºº lub zgodnie z projektem organizacyjny na dany rok szkolny.

§15

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie kart zgłoszeń.
2. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
3. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola konieczne jest podpisanie umowy korzystania z usług placówki.
4. Rodzice wychowanków uczęszczających do przedszkola nie muszą ponownie ubiegać się o przyjęcie dziecka, kontynuacja pobytu w przedszkolu następuje poprzez zgłoszenie pisemne woli zapewnienia dziecku pobytu na kolejny rok szkolny na listę.

§16

1. Dyrektor z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzje o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) zaleganie z odpłatnością za przedszkole w ustalonym terminie, dziecko może zostać skreślone z listy korzystających z przedszkola, z końcem miesiąca kalendarzowego , za który nie wniesiono opłat,

b) nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola,

c) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

d) gdy rodzice dziecka zataili istotne informacje dotyczące jego rozwoju i zdrowia po pozytywnym zaopiniowaniu decyzji przez Radę Pedagogiczną,

e) gdy zachowanie dziecka zagraża dla jego życia i zdrowia oraz pozostałych dzieci i pracowników przedszkola, gdy zastosowane formy pomocy nie dały pożądanych zmian w jego zachowaniu.

2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
3. Skreślenia dziecka z listy dzieci dokonuje dyrektor w drodze decyzji po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców dziecka.

Rozdział V
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLU

§17

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
2. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 2.5 roku.
3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego – wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowanie jego godności osobistej,

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby,

i) badania i eksperymentowania,

j) zdrowego żywienia.

5. Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:

a) przestrzegania ogólno-przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego,

b) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczące współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej,

c) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

d) aktywnego udziału w zajęciach,

e) starania się w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,

f) sprzątania swoich zabawek i odkładania ich na miejsce.

Rozdział VI
RODZICE

§18

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) respektowanie uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

f) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach i chorobach zakaźnych,

g) wychowanie swoich dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka,

h) wzmocnienie wysiłków przedszkola skierowanych na wszechstronny rozwój dziecka,

i) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

j) informowanie nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

k) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§19

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo:

a) zapoznania się z programem i zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka ,aby mogli je w osiągnięciu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,

d) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

e) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

f) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa (np. Radę Rodziców)

§20

1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Rodziców.

§21

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a) zebrania ogólne i grupowe,

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

c) zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci,

d) kącik informacyjny dla rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki,

e) zajęcia otwarte,

f) prelekcje, wykłady,

g) gazetka przedszkolna,

h) uroczystości,

i) wystawy, galerie

j) strona internetowa przedszkola.

Rozdział VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§22

1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele mają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
3. Nauczyciele:

– Nauczycielka przedszkolna jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą pracy nauczycielki dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.

– Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.

4. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
5. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 6 lub 5-letnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).

e) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego 2011/12 również dla dzieci 6-letnich,

f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

g) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,

h) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,

i) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

j) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

k) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

l) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

m) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

n) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

o) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

p) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

q) otoczenie każdego dziecka troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub rodzicom (ewentualnie innej uprawnionej osobie),

r) zwracanie szczegółowej uwagi na karność i dyscyplinę wśród dzieci – przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie których jako pomoce używane są produkty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku (np. nożyczki, łopatki, grabki, itp.)oraz w czasie wycieczki i spacerów,

s) zgłaszanie dyrektorowi wszystkich wyjść poza teren przedszkola,

t) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności placówki,

u) promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

§23

1.Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych ich dzieci,

c) włączenia ich w działalność przedszkola.

2. Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.
3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycielek w zależności od czasu pracy oddziału.
4. Nauczyciele w miarę możliwości prowadzą swój oddział poprzez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
5. Decyzję w sprawie przydziału nauczyciela do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczna.
6. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.

§24

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo oświatowych.
2. Nauczyciele mają prawo do:

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i wychowanków,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metody realizacji planu,

c) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, stałego rozwoju, wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego.

§25

1. Zakres obowiązków administracyjno-obsługowych:

a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielem w zakresie opieki i wychowania dziecka,

d) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

§27

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§28

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) wywieszenie statutu w miejscu widocznym w placówce,

b) udostępnienie dla zainteresowanych statutu przez dyrektora przedszkola,

c) udostępnienie na stronie internetowej przedszkola.

§29

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§30

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§31

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§32

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 31.08.2015 r. i wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r.