Ogłoszenia

Przerwa wakacyjna w roku 2020

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że


przerwa wakacyjna w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku w 2020 roku będzie od

1.08. – 31.08.2020 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE DYREKTORA NR 10/2019 r. z dnia 14.10.2019 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej

Na podstawie art. 106 ust. 3 oraz art. 108 Ustawy „Prawo Oświatowe” z dnia 14.12.2016r.  Dz. U. z 2017r. poz. 59  zarządza się co następuje:


 1.Ustala się stawkę żywieniową w przedszkolu w wysokości 5,50 zł dziennie

( trzy posiłki )  w rozbiciu na:


-śniadanie 1,37  zł.

- obiad 3,30 zł.

- podwieczorek 0,83 zł.


 2,Stawka dzienne została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów żywienia wynikającej z obowiązującej normy fizjologicznej dla dzieci w wieku

3 – 6 lat.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01.11.2019 r.


Jadwiga Siemaszko

Dyrektor Przedszkola

Informacja dla Rodziców Dzieci 3 letnich

Pierwszego dnia do przedszkola należy przynieść:

  1. piżamkę

  2. pościel

  3. kapcie na zmianę

  4.  przynajmniej 2 komplety ubrań na zmianę w worku ( na wszelkie wypadki 😉 ).

Wszystkie wyżej wymienione rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

Do zobaczenia 2.09.!!!

Ogłoszenie

W związku z Uchwałą Nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,

(uchwała dostępna na stronie www.bip.bialystok.pl)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku,

informuje:

Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

(w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki obowiązuje od 7.00 do 12.00)

Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć tj. za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.

Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

Nowe numery telefonów do przedszkola!

Uwaga Rodzice!

 

Z dniem 1.09.2017 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów:

-85/66 39 209 - intendent, księgowa, pomoc biurowa;

-85/66 41 255 - hol przedszkola;

dodatkowo:

-512 139 480 - telefon służbowy do intendenta.