Ogłoszenia

UWAGA RODZICE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 – Jadwiga Siemaszko informuje, że w związku
z zakwalifikowaniem miasta Białystok do czerwonej strefy oraz związanych z tym obostrzeniami od dnia 19.10.2020r. (poniedziałek) do przedszkola przyjmowane będą tylko dzieci obojga rodziców pracujących. Jednocześnie informuję, że do budynku przedszkola będą wpuszczane TYLKO DZIECI, po wcześniejszym zmierzeniu temperatury!

Dyrektor Jadwiga Siemaszko

Aktualizacja do Procedury bezpieczeństwa w PS40

W związku z nowymi Rekomendacjami Prezydenta Miasta Białegostoku do procedur bezpieczeństwa

 

dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku wprowadza z dniem 16.09.2020 roku zmiany do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w w/w przedszkolu:

 

1.Zachowany zapis dotyczący przyprowadzania dzieci do godz. 8:30, po tym czasie wykonywane są prace porządkowe i dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych.

 

2.Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

3.Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady 1-rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

4.Wprowadzam zmianę organizacyjną przy wejściach do przedszkola:

a) I wejście dla dzieci z grup I, II, III

b) II wejście dla pracowników + dzieci z grup IV, V, VI

 

5.Od dnia 16.09.2020 r. wprowadzam elektroniczną rejestrację pobytu dziecka w przedszkolu.Proszę odklikiwać moment wejścia i wyjścia dzieci z przedszkola (stoperek).

 

6.Każda grupa dzieci w godzinach pracy oddziału przebywa w wyznaczonej sali. Poza godzinami pracy oddziału przedszkole sprawuje opiekę w grupach dyżurnych (łączonych).

 

7.Za zgodą rodzica dopuszcza się pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

8.Na terenie przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań.

 

9.Zebrania nauczycieli z rodzicami/opiekunami powinny być zaplanowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

 

Jadwiga Siemaszko

dyrektor przedszkola

Zebrania Rodziców z poszczególnych grup

UWAGA RODZICE!

 

W dniach:

PONIEDZIAŁEK 7.09.2020. - grupa IV Smerfy

WTOREK 8.09.2020 - grupa II Skrzaty

ŚRODA 9.09.2020 - grupa VI  Sówki

CZWARTEK 10.09.2020 - grupa V Tygryski

PIĄTEK 11.09.2020 - grupa III Biedronki

PONIEDZIAŁEK 14.09.2020 - grupa I Promyczki

odbędą się zebrania grupowe.

 

Wszystkie zebrania odbędą się  w sali oddziału VI "Sówki" (na piętrze) o godz. 16.30.

Zapraszamy po jednej osobie od dziecka.

Obowiązuje nakaz noszenia maseczki oraz dezynfekcja rąk przy wejściu.

Pościel – ogłoszenie dla rodziców dzieci z grup I i II.

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2020/2021 w grupach I i II odbywać się będzie leżakowanie.

W związku z powyższym prosimy o przyszykowanie pościeli i piżamek dla swoich pociech.

Dodatkowo informujemy, że w każdy piątek będziemy oddawali pościel dla Państwa w celu jej przeprania.

Ustawowe odsetki!


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

informuje,

iż w przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole

naliczane będą odsetki ustawowe,

stosownie do uregulowań zawartych w par. 1 ust. 8 umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.

Ogłoszenie – zgłaszanie nieobecności dzieci, odbiór loginów, pin i kart do systemu STOPEREK dla nowych dzieci

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40  Wesołej Ludwiczki w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 58

informuje , iż zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu  odbywa się

tylko drogą elektroniczną  poprzez system STOPEREK  w  "Panelu Rodzica".

W tym celu należy wejść na Panel Rodzica pod adresem:

https://panel127.stoperek.pl

Zwrot opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka następuje od następnego dnia po zgłoszeniu np. zgłoszono dnia 03.09.2020 r., odpis nastąpi od 04.09.2020 r. do końca nieobecności.

 

Jednocześnie proszę rodziców DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA o zgłaszanie się do intendenta  w celu odbioru loginów i pin do Systemu STOPEREK  oraz kart ( 2 szt.-20 zł.) w  dniach

od  01.09.2020 r. do 11.09.2020r. w godz. 7.30 do 9.00

Wejścia do przedszkola!

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że na czas 2 tygodni tj. od 1.09. do 11.09.

zostaną uruchomione 2 wejścia do przedszkola

 

według zasad określonych w Procedurze bezpieczeństwa zamieszczonej w „ogłoszeniach dla rodziców” na stronie internetowej przedszkola.

Przydział dzieci do grup.

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się i sprawdzenia, do której grupy dziecko zostało przypisane. :)

-> Lista dzieci z podziałem na poszczególne grupy

Brak zajęć adaptacyjnych :(

Drodzy Rodzice!

 

W związku z trwającą pandemią COVID-19, panującym reżimem sanitarnym oraz posiadanymi małymi salami

 

niestety zmuszeni jesteśmy poinformować, że zajęcia adaptacyjne w obecnym roku nie odbędą się.

Podpisywanie oświadczeń potwierdzenia woli – dot. rodziców dzieci kontynuujących naukę w roku szkl. 2020/21

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku ponownie prosi rodziców

 

rodziców dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu i przyjętych we wcześniejszych rekrutacjach niż na rok 2020/21

 

o wypełnienie obowiązku i przesłanie

 

w wersji elektronicznej (skan na adres e-mail przedszkola ps40@um.bialystok.pl)

lub

papierowej (druki będą wyłożone w wiatrołapie przedszkola)

 

"Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola" (<- do pobrania)

 

do dnia 1.08.2020 roku.

Dodatkowy numer telefonu do PSSE Białystok

Drodzy Rodzice!

 

Od dnia 8 czerwca 2020 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uruchomiła dodatkowy numer całodobowej infolinii

 

222 500 115

 

z której petenci w zależności od problemu przekierowani zostaną do odpowiednich służb, w tym służb sanitarnych.

 

Osoby zainteresowane aktualnymi informacjami dotyczącymi pandemii COVID-19 online zachęcamy do korzystania ze strony gov.pl, a w szczególności zakładki "Pytania i odpowiedzi" https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi oraz czatu 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu).

 

Jednocześnie informujemy, że w godzinach pracy PSSE Białystok 7.25 - 15.00 funkcjonują dotychczasowe numery do poszczególnych działów, a osobiste przyjęcia interesantów ustalane są telefonicznie.

   

Drodzy Rodzice naszych przedszkolaków!

Zachęcamy was do wchodzenia na strony grup =)

 

PROMYCZKI

 

SKRZATY

 

BIEDRONKI

 

SMERFY

 

TYGRYSKI

 

SÓWKI

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE DYREKTORA NR 10/2019 r. z dnia 14.10.2019 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej

Na podstawie art. 106 ust. 3 oraz art. 108 Ustawy „Prawo Oświatowe” z dnia 14.12.2016r.  Dz. U. z 2017r. poz. 59  zarządza się co następuje:


 1.Ustala się stawkę żywieniową w przedszkolu w wysokości 5,50 zł dziennie

( trzy posiłki )  w rozbiciu na:


-śniadanie 1,37  zł.

- obiad 3,30 zł.

- podwieczorek 0,83 zł.


 2,Stawka dzienne została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów żywienia wynikającej z obowiązującej normy fizjologicznej dla dzieci w wieku

3 – 6 lat.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01.11.2019 r.


Jadwiga Siemaszko

Dyrektor Przedszkola

Ogłoszenie

W związku z Uchwałą Nr XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 18 czerwca 2019 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,

(uchwała dostępna na stronie www.bip.bialystok.pl)


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku,


informuje:


Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.


Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.


(w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki obowiązuje od 7.00 do 12.00)


Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.


Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć tj. za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.


Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu


płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.


Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.Rodzice ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w opłacie za pobyt zobowiązani są przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.


Obniża się wysokość opłaty:


1) o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych; – obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.


2) o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952, z późn.zm.) a) obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie. b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku.


3) o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie ‚ Białostockiej Karty Dużej Rodziny”obniżenie opłaty przysługuje po podaniu dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym: a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie b) w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.

Nowe numery telefonów do przedszkola!

Uwaga Rodzice!

 

Z dniem 1.09.2017 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów:

-85/66 39 209 - intendent, księgowa, pomoc biurowa;

-85/66 41 255 - hol przedszkola;

dodatkowo:

-512 139 480 - telefon służbowy do intendenta.