Ogłoszenia

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

* pościel w worku i piżama (dotyczy dzieci leżakujących z grupy I i II)

* kapcie (na gumowej podeszwie, dotyczy wszystkich dzieci)

* ubranie na zmianę (bielizna, rajstopy, skarpety, bluzka, spodnie lub spódniczka zapakowane w reklamówkę zostawione w szatni, dotyczy wszystkich dzieci)

* strój gimnastyczny w worku z materiału (podkoszulka i spodenki, dotyczy dzieci starszych 5-6 letnich)

Proszę podpisać wszystkie rzeczy dziecka!

Deklaracja pobytu dzieci w okresie wakacyjnym – listy

Uwaga Rodzice!

 

Prosimy o wstępne deklaracje pobytu dzieci

w okresie wakacyjnym.

Dzieci potrzebujące opieki prosimy zapisywać na wyłożone do poszczególnych grup listy

w terminie do 10 czerwca.

 

Przypominamy, że przedszkole w obecnym roku pracuje w lipcu (pełni dyżur), natomiast w sierpniu ma przerwę wakacyjną.

Przerwa wakacyjna w 2022 roku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że

 przerwa wakacyjna

w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku w 2022 roku

będzie od 1.08. – 31.08.2022 r.

Aktualizacja do Procedury bezpieczeństwa w PS40

W związku z nowymi Rekomendacjami Prezydenta Miasta Białegostoku do procedur bezpieczeństwa

 

dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku wprowadza z dniem 16.09.2020 roku zmiany do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w w/w przedszkolu:

 

1.Zachowany zapis dotyczący przyprowadzania dzieci do godz. 8:30, po tym czasie wykonywane są prace porządkowe i dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych.

 

2.Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

3.Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady 1-rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

4.Wprowadzam zmianę organizacyjną przy wejściach do przedszkola:

a) I wejście dla dzieci z grup I, II, III

b) II wejście dla pracowników + dzieci z grup IV, V, VI

 

5.Od dnia 16.09.2020 r. wprowadzam elektroniczną rejestrację pobytu dziecka w przedszkolu.Proszę odklikiwać moment wejścia i wyjścia dzieci z przedszkola (stoperek).

 

6.Każda grupa dzieci w godzinach pracy oddziału przebywa w wyznaczonej sali. Poza godzinami pracy oddziału przedszkole sprawuje opiekę w grupach dyżurnych (łączonych).

 

7.Za zgodą rodzica dopuszcza się pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

8.Na terenie przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań.

 

9.Zebrania nauczycieli z rodzicami/opiekunami powinny być zaplanowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

 

Jadwiga Siemaszko

dyrektor przedszkola

Ustawowe odsetki!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, iż w przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole naliczane będą odsetki ustawowe, zgodnie z § 34 pkt. 12 Statutu Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku.

Ogłoszenie – zgłaszanie nieobecności dzieci, odbiór loginów, pin i kart do systemu STOPEREK dla nowych dzieci

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40  Wesołej Ludwiczki w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 58

informuje , iż zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu  odbywa się

tylko drogą elektroniczną  poprzez system STOPEREK  w  "Panelu Rodzica".

W tym celu należy wejść na Panel Rodzica pod adresem:

https://panel127.stoperek.pl

Zwrot opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka następuje od następnego dnia po zgłoszeniu np. zgłoszono dnia 03.09.2020 r., odpis nastąpi od 04.09.2020 r. do końca nieobecności.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE DYREKTORA NR 10/2019 r. z dnia 14.10.2019 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej

Na podstawie art. 106 ust. 3 oraz art. 108 Ustawy „Prawo Oświatowe” z dnia 14.12.2016r.  Dz. U. z 2017r. poz. 59  zarządza się co następuje:


 1.Ustala się stawkę żywieniową w przedszkolu w wysokości 5,50 zł dziennie

( trzy posiłki )  w rozbiciu na:


-śniadanie 1,37  zł.

- obiad 3,30 zł.

- podwieczorek 0,83 zł.


 2,Stawka dzienne została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów żywienia wynikającej z obowiązującej normy fizjologicznej dla dzieci w wieku

3 – 6 lat.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01.11.2019 r.


Jadwiga Siemaszko

Dyrektor Przedszkola

Ogłoszenie

W związku z Uchwałą Nr XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 18 czerwca 2019 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,

(uchwała dostępna na stronie www.bip.bialystok.pl)


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku,


informuje:


Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.


Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.


(w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki obowiązuje od 7.00 do 12.00)


Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.


Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć tj. za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.


Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu


płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.


Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.Rodzice ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w opłacie za pobyt zobowiązani są przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.


Obniża się wysokość opłaty:


1) o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych; – obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.


2) o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952, z późn.zm.) a) obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie. b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku.


3) o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie ‚ Białostockiej Karty Dużej Rodziny”obniżenie opłaty przysługuje po podaniu dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym: a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie b) w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.

Nowe numery telefonów do przedszkola!

Uwaga Rodzice!

 

Z dniem 1.09.2017 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów:

-85/66 39 209 - intendent, księgowa, pomoc biurowa;

-85/66 41 255 - hol przedszkola;

dodatkowo:

-512 139 480 - telefon służbowy do intendenta.