Aktualizacja do Procedury bezpieczeństwa w PS40

W związku z nowymi Rekomendacjami Prezydenta Miasta Białegostoku do procedur bezpieczeństwa

 

dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku wprowadza z dniem 16.09.2020 roku zmiany do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w w/w przedszkolu:

 

1.Zachowany zapis dotyczący przyprowadzania dzieci do godz. 8:30, po tym czasie wykonywane są prace porządkowe i dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych.

 

2.Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

3.Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady 1-rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

4.Wprowadzam zmianę organizacyjną przy wejściach do przedszkola:

a) I wejście dla dzieci z grup I, II, III

b) II wejście dla pracowników + dzieci z grup IV, V, VI

 

5.Od dnia 16.09.2020 r. wprowadzam elektroniczną rejestrację pobytu dziecka w przedszkolu.Proszę odklikiwać moment wejścia i wyjścia dzieci z przedszkola (stoperek).

 

6.Każda grupa dzieci w godzinach pracy oddziału przebywa w wyznaczonej sali. Poza godzinami pracy oddziału przedszkole sprawuje opiekę w grupach dyżurnych (łączonych).

 

7.Za zgodą rodzica dopuszcza się pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

8.Na terenie przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań.

 

9.Zebrania nauczycieli z rodzicami/opiekunami powinny być zaplanowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

 

Jadwiga Siemaszko

dyrektor przedszkola