Informacja z dnia 29.03.2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1.) Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

2.) Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dzieci, którzy:

a) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

c) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

d) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

e) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

f) wykonują działania ratownicze,

g) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

h) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

j) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

k) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

l) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

organizuje zajęcia w przedszkolu.